นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายพื้นฐาน

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของบุคคล การนำไปใช้และการป้องกันอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้น ทุกคนที่ทำงานในบริษัทของเราต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ที่กำหนดไว้สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและปลอดภัย ปกป้องข้อมูลของลูกค้าและตอบสนองความไว้วางใจนั้น

2.วัตถุประสงค์ของแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อให้มีมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ
 2. เพื่อกำหนดจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์เฉพาะสำหรับป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

3.กิจกรรมขององค์กร

ดำเนินการกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อให้นโยบายพื้นฐานเป็นรูปธรรมชัดเจน

 1. ให้เจ้าหน้าที่และทุกคนที่ทำงานในบริษัทของเราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและบรรทัดฐานอื่นๆ อย่างเคร่งครัด
 2. แต่งตั้งผู้จัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความรับผิดชอบและอำนาจในการดำเนินการ โดยใช้แนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) และให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่นั้น
 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) จากผลลัพธ์ที่ได้ และปรับปรุงการดำเนินงาน
 4. ขอให้บริษัทและบุคคลที่เราทำธุรกิจด้วยร่วมมือกับเราเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program)
 5. สามารถดูนโยบายพื้นฐานนี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งได้เขียนลงบนเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้ว
 6. ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) อย่างต่อเนื่อง

4.การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การรวบรวม การใช้ และการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล
  เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรวบรวมให้กับลูกค้าของเรา มีการจำกัดขอบเขตของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และจัดการได้อย่างเหมาะสม
 2. เคารพในสิทธิ
  เราเคารพสิทธิของบุคคลต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และจะตอบสนองต่อคำขอหากต้องการให้เปิดเผย แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ ในระยะเวลาและขอบเขตที่เหมาะสม
 3. การดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัย
  เราจัดเตรียมแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) และใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้คุกกี้ (Cookie)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ การใช้คุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของเราและทำให้การเรียกดูเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ คุกกี้ไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่จะใช้เพื่อรับทราบสถานะการเรียกดูเท่านั้น

การใช้ Google Analytics

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics เพื่อรับทราบการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่ Google Analytics จัดเตรียมไว้ให้
แต่เราจะไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ผ่านทาง Google Analytics
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผ่านการใช้ Google Analytics ได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google
กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics จากเว็บไซต์ Google Analytics

อนึ่ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ Google Analytics

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหา (ข้อความ เอกสารข้อมูล รูปภาพ ฯลฯ) และการออกแบบเว็บไซต์บนเว็บไซต์นี้อยู่ในความครอบครองของบริษัท Monosus Inc. หรือองค์กรบุคคลที่สาม ห้ามนำเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือส่วนตัว
บริษัท Monosus Inc. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการนี้ รวมถึงการนำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ฯลฯ ไปใช้งาน รวมถึงการนำไปดัดแปลงแก้ไข และขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลที่ลูกค้าเขียนบนเว็บไซต์นี้ไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หากมีการเขียนที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัท Monosus Inc. พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะก่อนเขียนลงต์บนเว็บไซต์นี้หรือหลังจากนั้น บริษัท Monosus Inc. สามารถลบการเขียนนั้นได้ตามดุลยพินิจของบริษัท

เรื่องต้องห้าม

เมื่อใช้ไซต์นี้ การกระทำที่อาจก่อให้เกิดสิ่งต่อไปนี้เป็นเรื่องต้องห้ามในการใช้เว็บไซต์นี้

 • การกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สิทธิ์ในทรัพย์สินของบริษัทหรือบุคคลที่สาม สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล และสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์
 • การกระทำที่เป็นการกล่าวหาดูหมิ่นผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • การกระทำที่ก่อให้เกิดการเสียประโยชน์หรือความเสียหายต่อผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • การกระทำที่มีจุดประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การกระทำที่ขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้
 • การกระทำที่ขัดกับพระราชบัญญัติการลงข้อมูลอันเป็นเท็จ
 • การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพ หากคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ โปรดคลิก "ยินยอม"
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับใช้คุกกี้ได้ที่นี่